BİLDİRİ

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi’ne bir yazar en fazla iki bildiri ile katılabilir. Kongrede Türkçe veya İngilizce dillerinde bildiri sunulabilecektir. Ancak bildiri hangi dilde sunulacaksa özetin o dilde yazılması gerekir.
Özet ve tam metin yazımında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özet bölümünün 500 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir.
 • Özet ve tam metin bildirilerin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri (keywords) 5'i geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Bildiri özet kısmı Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dilde de yazılmalıdır. Her bir özetin ayrı ayrı 250 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

 • Bildiri metni, MS Office Word 2010 ve üstü versiyonlarda, docx formatında hazırlanmalıdır.
 • Kaynakça dahil tam metnin 16 sayfayı geçmemesine dikkat edilmelidir.
 • Bildiri başlığı 12 punto, Times New Roman karakteri ile büyük harflerle, ortalı yazılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın unvanı ile ad ve soyadı, özette ve tam metin bildiride makale başlığının sağ altında Times New Roman karakterinde 9 punto ile belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın iletişim bilgilerine (görev yeri ve e-posta adresi) yer verilmelidir.
 • Sayfa düzeni; Sol: 4 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2 cm ve Alt: 2 cm olmalıdır. Bildirilerde Word programının altbilgi/üstbilgi fonksiyon sekmeleri ve sayfa numaralandırma sistemi kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler, 11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır arası kullanılarak yazılmalıdır.
 • Paragraflarda başlangıç girintisi 1,5 cm, paragraftan önce ve sonra ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ve başlıklardan önce/sonra boş satır bırakılmamasına dikkat edilmeli ve metin tek satır aralığında yazılmalıdır.
 • Ana başlık ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük, alt başlıkların ise, sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.
 • Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin başlıkları, ilgili çizimin üst tarafına ortalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına sola dayalı 9 punto olarak verilecektir. Çizimler sayfa marjlarını aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Tablo ve grafiklerin içeriğindeki metin ve rakamlar “Times New Roman” karakteri ile 9 punto olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde tablolarda daha küçük puntolar tercih edilebilir.
 • Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. (Bayrak, 2011: 44) gibi. İki yazardan daha fazla yazarlı eserlerde vd. kısaltması kullanılmalıdır. Atıflarda kesinlikle dipnot yöntemi kullanılmamalıdır. Ancak atıf yapılan kaynağın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. (TCMB, 2016: 7) gibi. Yararlanılan atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı yer alıyor ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kabul edilir.
 • Araştırmada kullanılan her türlü kaynağa kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklarda tür (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserlerinde en yeni tarihli olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Ör: Öz (2002a), Öz (2002b) gibi.
 • Aşağıda kaynakların Kaynakça’da gösteriliş şekline ilişkin birer örneğe yer verilmiştir.

KAYNAKÇA

Kitaplar

DİNLER, Z. (2013). İktisada Giriş. Ekin Basım Yayın Dağıtım, 19. Baskı, Bursa.

Makaleler

BLOMSTROM, M., G. FORS ve R. LIPSEY (1997). “Foreign Direct Investment and Employment: Home Country Experience in the United States and Sweeden ”, The Economic Journal, Volume: 107, s.1787-1797.

Internet Kaynakları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fiyat İstikrarı. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari, Erişim Tarihi: 08.02.2013.

Tezler

ALTUNTAŞ, M. (2010). Türkiye’de Otomotiv Ana Sanayi ve Uluslararası Rekabet Gücü. (Yayınlanmamış YL Tezi) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Konya.